English Tests Online Jednoduché otestovanie znalostí anglického jazyka

Podmienky používania webových stránok

Prevádzkovateľom internetových stránok www.english-test-online.com je spoločnosť kvintech, s.r.o. (ďalej len ako "Prevádzkovateľ"), ktorý je v súlade so zák. č. 121/2000 Zb., autorský zákon (ďalej len "Autorský zákon") oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam. Je zakázané kopírovanie akejkoľvek časti obsahu, vzhľadu či programového kódu internetových stránok. Prevádzkovateľ týmto vydáva Podmienky pre užívanie internetových stránok www.english-test-online.com (ďalej len ako "Podmienky"). Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré majú v úmysle používať príslušné stránky www.english-test-online.com.

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty alebo obsahu stránok www.english-test-online.com. Iba Prevádzkovateľ má právo rozhodovať o zmene, odstránení alebo doplnení akejkoľvek súčasti týchto stránok.

Niektoré z informácií publikovaných na stránkach www.english-test-online.com preberá Prevádzkovateľ z iných zdrojov, ktoré pokladá za dôveryhodné. Napriek tomu Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť zverejnených informácií. Všetky informácie zverejnené na týchto stránkach sú len informatívne povahy.

Tieto Podmienky je oprávnený meniť či doplňovať iba prevádzkovateľ. Právne vzťahy, ktoré medzi Prevádzkovateľom a užívateľom týchto stránok vznikli pred zmenou či zrušením Podmienok sa riadi podľa znenia účinného ku dňu vzniku týchto vzťahov.

Použitím týchto webových stránok súhlasíte s týmito Podmienkami. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia tieto Podmienky kedykoľvek meniť, upravovať, pridávať alebo odstraňovať časti týchto podmienok, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Akékoľvek takéto úpravy sú pre vás záväzné.

Užívateľ je povinný sa pravidelne zoznamovať so zmenami týchto podmienok. Má sa za to, že prístupom k stránke a jej prezeraním užívateľ s Podmienkami aj ich prípadnými zmenami bezvýhradne súhlasí.

Ochrana osobných údajov - váš súhlas

Používaním týchto stránok súhlasíte s týmito Podmienkami užívania webových stránok www.english-test-online.com.

Vždy, keď poskytujete informácie prostredníctvom týchto stránok, súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a sprístupňovaním predmetnej informácie v súlade s týmito Podmienkami.

Aktívne poskytované informácie

Niektoré časti týchto stránok od vás môžu vyžadovať informácie preto, aby sme vás mohli kontaktovať (napr. e-mailový kontakt alebo meno). Budete informovaní o tom, ktoré informácie sú vyžadované a ktoré sú voliteľné.

Pasívne poskytované informácie

Pri pohybe na webovej prezentácii môžu byť isté informácie pasívne zhromažďované (tj. Automaticky získané bez boli z vašej strany aktívne poskytnuté) za použitia rôznych technológií (ako napríklad cookies, javascriptové meracie systémy, najmä Google Analytics, a štandardné logovanie vašich HTTP požiadaviek na strane servera). Váš internetový prehliadač (browser) automaticky odovzdáva týmto stránkam niektorej z uvedených anonymných informácií, napr. URL webového portálu či vyhľadávača, ktorý ste práve opustil / a (tzv. Referrer URL), vašu IP adresu, verziu browseru a operačného systému, ktorý váš počítač momentálne používa, predvolené nastavenie jazyka, prípadne informácie o nainštalovaných doplnkoch vášho prehliadača. Tieto stránky pre svoju prevádzku vyžadujú ukladanie cookies vo vašom prehliadači. Môžete ho nastaviť tak, aby vás informoval v okamihu, keď je cookie zaslaná, alebo cookies úplne odmietnuť alebo zakázať, však určité časti týchto webových stránok nemusia bez cookies správne fungovať.

Materiály na týchto webových stránkach

Materiály na týchto webových stránkach sú chránené autorským právom spoločnosti kvintech, s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Ak nie je uvedené inak, poskytujeme vám neexkluzívnu, neprenosné a obmedzené právo prístupu, zobrazenie a použitie týchto webových stránok a tam uvedených materiálov len pre vaše osobné a nekomerčné použitie za predpokladu, že plne súhlasíte s Podmienkami, zachováte všetky autorské práva a budete sa riadiť akýmikoľvek upozornenia na vlastnícke práva uvedené v týchto materiáloch. Žiadnu časť obsahu ani obsah týchto webových stránok ako celok nie ste oprávnení akokoľvek meniť, distribuovať, publikovať, upravovať, prenášať, ďalej užívať a umiestňovať, poskytovať iným osobám, ani obsah týchto stránok používať pre verejné alebo obchodné účely bez povolenia spoločnosti kvintech, s.r.o.

Ak nie je uvedené inak, všetok obsah týchto webových stránok je chránený právnymi predpismi o autorskom práve, ochranných známkach a inými príslušnými predpismi Slovenskej republiky a smie sa užívať len v súlade s týmito Podmienkami alebo s textom uvedeným na stránkach, ak nie je k inému spôsobu užívanie daný predchádzajúci písomný súhlas majiteľa autorských práv. kvintech, s.r.o. týmto nezaručuje ani nevyhlasuje, že užívanie materiálov na týchto stránkach neporuší práva tretích osôb, ktoré nie sú vo vlastníctve Prevádzkovateľa ani príbuzné spoločnosťami so spoločnosťou kvintech, s.r.o.

Presnosť a aktuálnosť údajov

Prevádzkovateľ vyvíja primerané úsilie, aby webové stránky obsahovali presné, úplné a aktuálne údaje a informácie. Neposkytuje však v tomto smere žiadne záruky ani vyhlásenia. Upozorňuje, že webové stránky môžu obsahovať nesprávne a neúplné údaje či chyby, ktoré budú opravené, akonáhle to okolnosti Prevádzkovateľovi dovolia. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia v obsahu týchto webových stránok. Stránky sú aktualizované. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stránky kedykoľvek a bez akéhokoľvek upozornenia aktualizovať, upravovať, modifikovať, dopĺňať či inak meniť údaje obsiahnuté na stránkach. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za žiadne informácie, odkazy či dokumenty uverejnené alebo sprístupnené na webových stránkach tretích osôb, čo sa vzťahuje aj na webové stránky, na ktoré môžete prejsť z týchto webových stránok, nezodpovedá za vlastníkov alebo prevádzkovateľa týchto externých webových stránok ani za spôsob, akým nakladajú s osobnými údajmi užívateľov.

Užívanie a prezeranie týchto webových stránok je na vaše nebezpečenstvo. Prevádzkovateľ nenesie v žiadnom prípade akúkoľvek zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody spôsobené použitím týchto webových stránok, a to aj keby bolo na možnosť takýchto škôd upozornené vopred. Prevádzkovateľ preto dôrazne odporúča vykonať kroky potrebné na zabezpečenie vášho počítača pred tým, ako začnete sťahovať a využívať akékoľvek dáta z webových stránok Prevádzkovateľa. Vaše spojenie na tieto webové stránky, externé alebo iné stránky je na vaše vlastné nebezpečenstvo. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť zo žiadnej škody či vírusy, ktoré vám môžu vzniknúť alebo sa môžu objaviť na Vašom počítačovom vybavení alebo inom majetku v dôsledku vášho prístupu k týmto webovým stránkam, ich používaním alebo prehliadaním, prípadne z dôvodu sťahovania akýchkoľvek materiálov, dát, textov, obrazových materiálov, audio nahrávok a pod. z týchto webových stránok.

Ak poskytnete Prevádzkovateľovi v súvislosti s užívaním služieb týchto webových stránok akákoľvek oznámenie alebo materiály (elektronicky alebo iným spôsobom), bude sa s nimi nakladať ako nedôverné a nemajetkové. Čokoľvek prenesiete alebo umiestnite, stane sa majetkom spoločnosti kvintech, s.r.o. a môže byť používané pre akýkoľvek účel (s výnimkou osobných údajov). Zároveň Prevádzkovateľovi nevzniká povinnosť tieto príspevky akokoľvek užívať a je oprávnený tieto príspevky kedykoľvek na základe vlastného uváženia z webových stránok a aplikácií odstrániť. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľovi k príspevkom nenáleží poskytovateľovi žiadna odplata. Spoločnosť kvintech, s.r.o. je oprávnená užívať akékoľvek myšlienky, koncepcie, know-how alebo postupy obsiahnuté v akýchkoľvek oznámeniach umiestnených na tieto webové stránky pre akýkoľvek účel. Zároveň týmto potvrdzujete, že vami poskytnutý materiál nebude obsahovať veci, ktoré sú nezákonné alebo nevhodné na uverejnenie, použijete rozumné úsilie k rozpoznaniu a odstránenie akýchkoľvek vírusov alebo iných narušujúcich mechanizmov pred odoslaním akéhokoľvek materiálu, máte neobmedzené právo tieto materiály Prevádzkovateľovi poskytnúť a Prevádzkovateľ ich môže uverejniť zdarma či voľne a neobmedzene s nimi nakladať bez vystavenia sa riziku zodpovednosti či záväzky voči vám či tretej strane, súčasne potvrdzujete Prevádzkovateľa odškodniť, podnikne ak tretia strana kroky proti Prevádzkovateľovi v súvislosti s vami poskytnutým materiálom. Súhlasíte, že poskytnete odškodnenie, zaistíte očistenie a v prípade našej voľby poskytnete ochranu spoločnosti kvintech, s.r.o. a jej zamestnancom pred všetkými sťažnosťami, zodpovednosťami, škodami a náklady (vrátane primeraných nákladov právneho zastúpenia), ktoré by vyplynuli z vášho porušenia či z porušenia iného užívateľa vášho účtu, z porušenia autorských práv alebo iných práv iných osôb alebo subjektov. Prehliadaním webových stránok a poskytnutím osobných údajov užívateľ zároveň súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov spoločnosti kvintech, sro Táto spoločnosť je oprávnená tieto osobné údaje uchovať a použiť na komunikáciu s užívateľom, užívateľ s použitím a spracovaním takýchto údajov spoločnosťou kvintech, s.r.o. výslovne súhlasí. Užívateľ má možnosť kedykoľvek písomne požiadať o vymazanie svojich údajov z databázy Prevádzkovateľa.

Obrázky lidí či míst umístěných na těchto webových stránkách jsou majetkem společnosti kvintech, s.r.o. či jsou užity na základě svolení. Nejste oprávněni (ani nikdo jiný koho byste tím pověřili), tyto obrázky užívat, pokud to není výslovně těmito Podmínkami či na jiném místě těchto webových stránek výslovně dovoleno.

Zrušenia registrácie užívateľov

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zo systému kedykoľvek bez náhrady vymazať akýkoľvek užívateľský účet, ktorý slúži či bol vytvorený užívateľom za účelom postúpenia, či už úplatného alebo bezodplatného inému užívateľovi, slúži k páchaniu alebo napomáhaniu páchania trestnej činnosti alebo aktivity, ktorá je v rozpore so všeobecne uznávanými etickými či morálnymi pravidlami spoločnosti, či ktorého užívateľ sa svojím konaním pokúsil narušiť stabilitu a chod Prevádzkovateľom poskytovaných služieb.

Záverečné ustanovenia

Každý návštěvník těchto webových stránek souhlasí s tím, že nebude narušovat standardní provoz či celistvost těchto webových stránek. Osobní údaje, které Provozovatel při provozování těchto webových stránek získá, jsou považovány za důvěrné a nebudou až na zákonné výjimky poskytnuty třetím osobám. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost těchto webových stránek a služeb na nich nabízených. Provozovatel si vyhrazuje právo změny Podmínek, a to i bez předchozího upozornění. Přístupem ke stránkám a jejich prohlížením uživatel s Podmínkami a jejich změnami bezvýhradně souhlasí.

Dotazy, podnety a prípadné sťažnosti

Dotazy, podnety a prípadné sťažnosti týkajúce sa služieb Prevádzkovateľa či Podmienok týchto webových stránok môžu používatelia zasielať prostredníctvom kontaktov uvedených na týchto webových stránkách.

Posledná verzia dokumentu Podmienky používania webových stránok www.english-test-online.com bola zverejnená 12. 5. 2015 a od tohto dátumu je plne platná a účinná.